CALENDAR

การสอบเกรด

การสอบเกรดเป็นการสอบที่มีผู้สอบมากที่สุดสำหรับทุกเครื่องดนตรี เนื่องจากเป็นการสอบที่มีการแบ่งระดับความยากง่ายอย่างละเอียดและชัดเจน รวมทั้งยังมีส่วนการสอบทักษะที่จำเป็นอื่น ๆ นอกเหนือจากการบรรเลงเพลง อาทิ การฟัง การอ่านโน้ต ความรู้ทางดนตรี เป็นต้น จึงสามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนได้ในระยะยาว เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องของนักเรียน

ลักษณะการสอบ

การสอบเกรด เป็นการสอบปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีหรือขับร้อง โดยนักเรียนจะต้องเตรียมตัวฝึกหัดเพลงสอบ เทคนิค และทักษะเสริมอีก 2 อย่างตามข้อกำหนดในแต่ละระดับ

การสอบปฏิบัติเปิดสอบปีละ 2 รอบ ได้แก่ รอบกลางปี (สมัครเดือนกุมภาพันธ์ สอบช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน) และรอบปลายปี (สมัครเดือนกรกฎาคม สอบช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม) โดยสามารถเลือกวันสอบที่ต้องการได้ในวันสมัครสอบ การกำหนดวันสอบจะให้สิทธิ์การเลือกวันและเวลาสอบตามลำดับการสมัคร โดยผู้มาสมัครก่อนจะมีสิทธิ์เลือกวันสอบก่อน แต่ทั้งนี้ขึ้นกับเวลาที่มีการเปิดสอบของทางศูนย์สอบแต่ละแห่งด้วย

ในวันสอบ นักเรียนจะทำการสอบแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอบ (examiner) ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ตามหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้เตรียมตัวมา โดยการสอบจะใช้เวลา 10-32 นาที แล้วแต่ระดับเกรด

การสอบไม่อนุญาตให้ครูผู้สอน ผู้ปกครอง หรือ บุคคลอื่น เข้าไปในห้องสอบ ยกเว้นในระดับสูงที่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าไปช่วยเปิดโน้ตเพลงได้

สำหรับเปียโน เป็นการสอบเดี่ยวทั้งหมด ยกเว้นในระดับ Initial ที่อนุญาตให้ครูผู้สอนช่วยเล่น duet คู่กับนักเรียนได้ 1 เพลงในห้องสอบ

สำหรับเครื่องดนตรีอื่น ๆ รวมทั้งการขับร้อง ผู้สอบจะต้องบรรเลงหรือขับร้องเพลงสอบ และจะต้องมีผู้เล่นประกอบ (accompanist) ด้วยเสมอ แต่การสอบในระดับต้น ได้แก่ระดับ Initial – เกรด 3 นั้น นักเรียนสามารถใช้ซีดีที่อัดเสียงท่อนประกอบที่เตรียมไว้ล่วงหน้า (pre-recorded accompaniment) แทนผู้เล่นประกอบได้ ทั้งนี้ ในซีดีท่อนประกอบเพลงจะมีได้แต่เสียงของส่วนท่อนประกอบเท่านั้น และต้องไม่มีทำนองหลักที่ผู้สอบกำลังบรรเลงอยู่ด้วยอย่างเด็ดขาด

การสอบปฏิบัติเกรดเปิดสอบปีละ 2 ช่วง คือ รอบกลางปี (สมัครเดือนกุมภาพันธ์ สอบเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน) และรอบปลายปี (สมัครเดือนกรกฎาคม สอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม) โดยผู้สอบสามารถเลือกวันสอบที่ต้องการได้ตามวันเปิดสอบของศูนย์สอบ สำหรับช่วงการสอบประจำปีปัจจุบันสามารถดูได้ที่นี่

ระดับการสอบ

การสอบแบ่งตามระดับการเรียนรู้ (Levels of Achievement) ได้แก่ ระดับเริ่มต้น ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง โดยมีการสอบทั้งหมด 9 ระดับ ตั้งแต่ Initial ถึงเกรด 8 ในแต่ละระดับมีอข้อกำหนดที่แตกต่างกัน อาทิเช่น ระดับเริ่มต้น เน้นเพียงให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานทางดนตรี แต่เมื่อถึงระดับกลางและระดับสูงขึ้นไป การให้คะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสื่อสารอารมณ์และตีความบทเพลงได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

Advanced
Grade 8Exam duration: 27-32 minutes
Grade 7Exam duration: 22-27 minutes
Grade 6Exam duration: 22-27 minutes
Intermediate
Grade 5Exam duration: 16-21 minutes
Grade 4Exam duration: 16-21 minutes
Foundation
Grade 3Exam duration: 12-16 minutes
Grade 2Exam duration: 11-15 minutes
Grade 1Exam duration: 11-15 minutes
Entry
InitialExam duration: 10-13 minutes

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเรียนรู้แต่ละระดับได้ที่นี่

โครงสร้างการสอบ

เพลงสอบ (Pieces)

ผู้สอบเล่นเพลงสอบ 3 เพลง โดยเลือกจากรายการเพลงที่กำหนดไว้ในคู่มือสอบแต่ละเกรดของแต่ละเครื่องดนตรี โดยควรเลือกให้เกิดโปรแกรมที่สมดุล (balanced programme)

ยกเว้น

  • การสอบ Singing เกรด 6-8 ซึ่งต้องร้องเพลงสอบ 4 เพลง
  • การสอบ Percussions ที่ต้องเล่นเพลง 2 เพลงและ Study อีก 1 เพลง

สำหรับเครื่องดนตรีอื่นนอกจากเปียโน สามารถใช้ซีดี accompaniment แทนผู้เล่นประกอบได้ถึงเกรด 3 แต่สำหรับ Drum Kit, Percussion และ Jazz Woodwind สามารถใช้ซีดี accompaniment แทนผู้เล่นประกอบได้ถึงเกรด 8

เทคนิค (Technique)

สำหรับเครื่องดนตรีส่วนใหญ่ จะสามารถเลือกว่าต้องการสอบเล่น scales และ arpeggios หรือเล่นแบบฝึกหัด (studies, exercises, orchestral excerpts) ที่กำหนด ที่มีความยากทางเทคนิคในระดับใกล้เคียงกัน

ยกเว้น

  • การสอบเปียโน จะต้องเล่น exercise จำนวน 3 อันรวมทั้ง scales กับ arpeggio ที่กำหนดในแต่ละเกรด
  • การสอบ Singing จะต้องเลือกจาก vocal exercises ที่กำหนด

ทักษะเสริม (Supporting Tests)

ระดับ Initial - เกรด 5 เลือกทำทักษะเสริม 2 ข้อ โดยเลือกจาก

  • Aural (การฟัง)
  • Sight Reading (การอ่านโน้ต)
  • Improvisation (การด้นสด)
  • Musical Knowledge (การตอบคำถามความรู้ทางดนตรี)

ระดับเกรด 6-8 บังคับสอบ Sight Reading (การอ่านโน้ต) และเลือกสอบทักษะเสริมอีก 1 ข้อ โดยเลือกจาก

  • Aural (การฟัง)
  • Improvisation (การด้นสด)

การให้คะแนน

การให้คะแนนของการสอบเกรด จะแยกให้คะแนนตามแต่ละส่วน ได้แก่ เพลงสอบ เทคนิค และทักษะเสริม เป็นคะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน โดยคะแนนส่วนต่าง ๆ แบ่งดังนี้

 
เพลงสอบ 1
22 คะแนน
 
เพลงสอบ 2
22 คะแนน
 
เพลงสอบ 3
22 คะแนน
 
เทคนิค
14 คะแนน
 
ทักษะเสริม 1
10 คะแนน
 
ทักษะเสริม 2
10 คะแนน

ผู้สอบที่ได้คะแนน 60 คะแนนขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน (Pass)
ผู้สอบที่ได้คะแนน 75 คะแนนขึ้นไปถือเป็นเกียรตินิยมอันดับ 2 (Merit)
ผู้สอบที่ได้คะแนน 87 คะแนนขึ้นไปถือเป็นเกียรตินิยมอันดับ 1 (Distinction)

ผู้สอบทุกคนจะได้รับใบคะแนน (Report Form) ที่เขียนโดยอาจารย์ผู้สอบ ซึ่งจะมีคำอธิบายคะแนนส่วนต่าง ๆ อย่างชัดเจน ผู้สอบที่สอบผ่านทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificate) จากประเทศอังกฤษ ซึ่งจะระบุชื่อผู้สอบและระดับเกรดที่สอบผ่าน โดยหากได้เกียรตินิยมจะมีข้อความระบุไว้ในใบประกาศนียบัตรด้วย

การเตรียมตัวสอบ

สำหรับบางเครื่องดนตรี มีหนังสือเพลงสอบพิมพ์จำหน่าย อาทิ เปียโน ไวโอลิน กีตาร์ ซึ่งมีการรวมเล่มเพลงสอบไว้เป็นเกรดเพื่อให้ผู้สอบสามารถเลือกเพลงจากหนังสือได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม สำหรับทุกเกรดจะมีเพลงนอกหนังสือสอบ (Alternative Pieces) ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการสอบ ซึ่งผู้สอบสามารถเลือกเพลงเหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน แต่อาจต้องหาโน้ตเพลงด้วยตนเอง

สำหรับเครื่องดนตรีที่ยังไม่มีการจัดพิมพ์เพลงสอบรวมเล่ม อาทิ การขับร้อง สามารถหาโน้ตเพลงได้จากหนังสือเพลงที่ระบุไว้ในคู่มือการสอบ